Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC


Thân chào các anh chị em trong niềm vui của Thiên Chúa, Đấng đã Phục Sinh từ cõi chết.

 

Lá thư này được chính thức gửi đến tất cả anh chị em với một thông báo và một chia sẻ.

Qua những năm tháng qua, theo thường lệ, cũng như anh chị em đã biết. Khi các anh chị em có những người thân mới qua đời, Phòng giữ truyền thống cầu nguyện cho người quá cố trong ba ngày liên tục. Theo kinh nghiệm của Ban Chia Kinh đã đề nghị và sau khi đã được bàn hỏi cũng như chia sẻ cùng các anh chị có trách nhiệm.

 

Phòng Hồng Ân Thiên Chúa đi đến quyết định như sau:

  • Đối với các người quá cố trực thuộc bao gồm: Ông, Bà, Cha, Mẹ, Anh, Chị Em trong gia đình. Phòng Hồng Ân Thiên Chúa vẫn giữ truyền thống đọc kinh, cầu nguyện cho ba (3) ngày liên tục. Nếu không trùng hợp vào những lễ nằm trong niên lịch phụng vụ của Giáo Hội.  Nếu trùng ngày sẽ chuyển qua ngày sau đó.

  • Đối với những người họ hàng thân thuộc, Phòng Hồng Ân Thiên Chúa chỉ đọc một (1) ngày duy nhất

  • Đối với bạn bè thân hữu, Phòng Hồng Ân Thiên Chúa chỉ hiệp ý cầu nguyện trong các giờ kinh và giờ kinh đặc biệt ngày cuối tháng để cầu cho các linh hồn.

Chân thành cảm ơn các anh chị.  Xin Thiên Chúa mở lòng luân tuất đến những người con của Chúa đã lìa trần và trở về với Chúa trong niềm tín thác.

 

Trong niềm vui của Chúa Phục Sinh

 

Phòng Hồng Ân Thiên Chúa.

 

Mọi y kiến xin liên lạc về : http://www.honganthienchua.org/ykien.html

 

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC