Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC


Dự Án Tình Thương

"Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái,
vì ai yêu người thì đã chu toàn lề luật"
(Rom 13. 8)
 

Dự Án Hương La
 

Trong tâm tình và ước nguyện giúp cho các trẻ em khuyết tật và mồ côi Tất cả mọi lợi nhuận sẽ được gửi về các trại tại Việt Nam

Một món quà cho người thân thật ý nghiã, và cũng là một đóng góp chia sẻ đối với các trẻ em khuyết tật và mồ côi tại Việt Nam.  Với nguyện ước chia sẻ trong tình tương thân tương ái.

Quán Kỷ Vật Gây Qũy Tại "Ngày Thánh Mẫu"

Tất cả những lợi nhuận của sẽ được gửi về chia sẻ
cùng với các trẻ em khuyết tật và mồ côi tại Việt Nam.

 

Chân Thành Cảm Tạ Tất Cả Anh Chi Em Đã Giúp Đỡ

Các hội đoàn bán đề gây quỹ sẽ được bớt 20% và bao cước phí.

 

Các dự án đã được thành hình trong tinh thần chia sẻ và cảm thông.


Chương Trình Các Dự Án do
Nhóm HATC-VN (Xin vào chương trình Dự Án)

 

  • Giá $10.00 bao gồm cước phí

  • 10 - 29 cuốn - $8 bao cước phí

  • 30 - 60 cuốn - $7 bao cước phí

  • 60 -120 cuốn - $6 bao cước phí

  • Các Hội Đoàn để gây qũy
    $5 (từ 60 -120 cuốn)

"Tình Chúa Diệu Kỳ"

Tác Giả:
Cha Giuse-Maria
Vũ Đức Tùng
(TriAn CA)

"Công Cha Nghĩa Mẹ"

Tác Giả:
Cha Giuse-Maria
Vũ Đức Tùng
(TriAn CA)

"Người Gieo Giống"

Tác Giả:
Cha Đỗ Bá Long
(Thalithakoum)

 

 

"Bánh Trường Sinh"

Tác Giả:
Cha Đỗ Bá Long
(Thalithakoum)

"Khi Ngài Bẻ Bánh"

4 CDs
Phần 1 tới Phần 4

Tác Giả:
Cha Đỗ Bá Long
(Thalithakoum)

"Lòng Thương Xót"

Tác Giả:
Cha Đỗ Bá Long
(Thalithakoum)

"Xa Cách"

Tác Giả:
Cha Đỗ Bá Long
(Thalithakoum)

"Tấm Bánh
Cuộc Đời"

 

Tác Giả:
Cha Đỗ Bá Long
(Thalithakoum)

 

 

Bao gồm 4 đĩa CD.
"Suy Tư & Cầu Nguyện.

Gíá: $20.00 US + $5.00 Cước Phí 1 Bộ CD
Mua 2 - 10 Bộ CD Xin Cộng $10.00 Cước Phí

Mua trên 10 Bộ CD Miễn Cước Phí

"Khi Ngài Bẻ Bánh"

(Bao gồm những mẫu Suy Tư và Cầu Nguyện)

Mỹ và Canada $10.00 (US) bao cước phí

Âu Chau và Úc Châu US$15.00 bao cước phí

 

Tác Giả:
Cha Đỗ Bá Long
(Thalithakoum)

 

 

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC